Thông tin
Nhà phát triển

Hệ Điều hành Endless (Endless OS) là một hệ điều hành được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người dùng không được phục vụ đúng mức tại các nước đang phát triển. Đối với nhiều người sử dụng của chúng tôi, Endless sẽ là máy tính đầu tiên mà họ sẽ sở hữu.

Trong khi phát triển Hệ Điều hành này, nghiên cứu thực tế đã giúp chúng tôi chọn lọc chi tiết trong thiết kế. Nghiên cứu đã giúp chúng tôi đưa ra kết luận rằng sự đơn giản tối đa là điều then chốt, và câu thần chú đó đã trở thành cơ sở của các đặc tính thiết kế của chúng tôi.

Những Hạn chế về Thiết kế

Hầu hết những người sử dụng của chúng tôi sống ở những nơi mà việc truy cập thông tin bị hạn chế, và máy tính thì quá cao không thể mua được. Ngành công nghệ hiếm khi cân nhắc các giải pháp mới để giải quyết các nhu cầu của thị trường này. Trong trường hợp khác như tưởng tượng việc thiết kế một máy nghe nhạc cho một người không biết rằng hình tam giác quay về bên phải có nghĩa Play (Bật), cũng không biết 'playlist' (danh sách phát nhạc) là gì. Có lẽ thiết bị nghe nhạc duy nhất mà người đó đã từng sở hữu là một chiếc ra-đi-ô, hoặc không biết gì cả.
Chúng tôi nhằm mục đích giải quyết những thách thức này thông qua Hệ Điều hành Endless.

Hệ Điều hành Endless

Hệ Điều hành Endless
Không phải bản phân phối Linux điển hình của quý vị:
Chúng tôi không sử dụng rpm, apt, hoặc bất cứ hệ thống đóng gói nào khác. Chúng tôi sử dụng một hệ thống tập tin gốc chỉ đọc được quản lý bởi OSTree có các gói ứng dụng Flatpak phủ lên phía trên cùng.
Chúng tôi có mục tiêu khác cho người sử dụng. Hầu hết các bản phân phối Linux dành cho máy tính để bàn đều hướng tới người dùng am hiểu công nghệ và các nhà phát triển.
Sự đơn giản là điều then chốt, vì thế chúng tôi cẩn thận lựa chọn những ứng sử dụng có sẵn tốt nhất dành cho người dùng của chúng tôi.
Nhiều công nghệ cốt lõi là nền tảng của hệ điều hành của chúng tôi, đặc biệt là Linux kernel, OSTree, systemd, GNU, X, GNOME, và Xapian.

Triết lý mã nguồn mở

Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc của phần mềm miễn phí và mã nguồn mở và dựa rất nhiều vào điều đó trong việc tạo ra Hệ Điều hành Endless. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi làm việc hướng đến mã nguồn và đóng góp trở lại cho mã nguồn mở. Mặc dù không phải tất cả mọi thứ mà chúng tôi tạo ra đều có thể là mã nguồn mở, nhưng chúng tôi phát hành hầu hết các thành phần của hệ thống của chúng tôi với giấy phép phần mềm miễn phí. Nhiều thành viên của đội ngũ nòng cốt của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm với các bản thiết kế mã nguồn mở và duy trì tham gia tích cực vào các cộng đồng đó.

Quý vị có thể nhận thấy rằng chúng tôi duy trì các bản dự phòng của nhiều gói nguồn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do chúng tôi gửi các bản sửa lỗi của chúng tôi đối với mã nguồn và cập nhật các phiên bản ổn định mà chúng tôi gửi đi.

Phần mềm của Chúng tôi​

Hệ Điều hành Endless kết hợp rất nhiều phần mềm. Chúng tôi đã tạo ra nhiều bản thiết kế và phát hành chúng dưới giấy phép miễn phí và mở. Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều thay đổi đối với các dự án nguồn.

Hãy truy cập trang GitHub của chúng tôi để xem một danh sách đầy đủ.

Hardware

Metrics Kit

 • Metrics API — Lightweight API for recording user metrics from apps and system services.
 • Event Recorder Daemon — Saves recorded user metrics and transmits them in small batches when there’s an internet connection.
 • Metrics Instrumentation Daemon — Records information about the system, such as performance info.

Installing and Updating

Endless OS Infrastructure

Data Access

 • Xapian GLib — GObject bindings for the Xapian database library.
 • Xapian Bridge — Lightweight HTTP server for accessing Xapian databases.

Developer Tools

 • GH Fetch — Downloader, archiver, and updater for your GitHub repos. Like BackHub, only free!
 • XDelta3 Dir Patcher — Tool for generating XDelta3 diff packages and applying them. Part of our app updater.
 • XDelta3 for Ruby — Ruby bindings for the XDelta3 tool.

Core Endless OS

For our core user experience, we use a lot of GNOME technologies. Since we are targeting a different set of users than the upstream GNOME Project, we have made some fairly fundamental changes to the experience, and so we maintain permanent forks of these.

 • Desktop — A heavily customized version of the GNOME desktop (GNOME Shell) powers the Endless OS desktop experience.
 • Help Center — Our user documentation is based on the GNOME desktop’s documentation and help viewer Yelp. You can find the code in these four GitHub projects: yelp yelp-xsl gnome-user-docs gnome-getting-started-docs.
 • Desktop theme — The desktop theme is a heavily modified version of Adwaita, the GNOME desktop theme.

Other open-source software

Here are links to all the other open-source packages we’ve customized, ranging from the Linux kernel to games. These customizations are not as far-reaching as above, and the majority of these patches already exist upstream. We backport them to the stable releases that we use, and so we maintain these custom forks to show what exactly goes into our system.

accountsservice base-files base-passwd debhelper dpkg gdm gjs glib gnome-bluetooth gnome-control-center gnome-desktop gnome-initial-setup gnome-session gnome-settings-daemon gtk jasmine jruby-pgp libgsystem libsoup linux megaglest ModemManager mutter nautilus ostree plymouth pulseaudio systemd system-config-printer u-boot xdg-user-dirs xdg-user-dirs-gtk xf86-video-armsoc

For almost all other packages and any customizations we may have applied to them, you can download their sources from our repository:


$ wget http://sources.endlessm.com/debian/keys/endless-sources-key.pub.asc
$ sudo apt-key add endless-sources-key.pub.asc
$ echo "deb-src http://sources.endlessm.com/debian eos2 extra core extra-apps"
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pub-sources.list
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get source

The signature key ID for the repository listed above should be DC063E08.

All trademarks are the property of their respective owners.